Monday, 9 November 2009

Daren NewmanPhotobucket

Title: Willows SongPhotobucket

Title: BabyBoom Showcase
BabyBoom Records - PosterPhotobucket

Title: Sparrow Blossom
BabyBoom Records ~ SleevePhotobucket

Title: Growing Tree
New York Times


These are my favorites among his other hand-drawn typography and illustration works by Daren Newman. I like the fact that they are all hand-drawn which makes it more time consuming. It just goes to show how much time he put in each piece. Though he must have mastered the technique to some levels by now. The charm of black and white drawing has left a great influence on me recently. I've been wanting to paint and draw with Indian ink. The problem is I am no good at drawing lol, especially things with facial expression. I can never draw faces ... oTL. The image I have in my head cannot seem to be translated into images on a piece of paper when it comes to facial expression. I just can't. . . oTL

ผลงาน typography และ illustration ที่วาดด้วยมือนั้นเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์มากๆ ด้วยความจริงที่ว่า มันเป็นวิธีสร้างสรรค์ผลงานที่กินเวลาค่อนข้างมาก แม้ว่าเจ้าของงานนั้นๆอาจจะมีความชำนาญในเทคนิคลายเส้น การลงสีหมึก ฯลฯ แต่นั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสบการณ์ และเวลาที่หมดไปกับการฝึกฝนจนชำนาญการ งานที่สร้างสรรค์ด้วย computer หรือ program ต่างๆกก็ใช่ว่าจะไม่ดีหรือไม่มีเสน่ห์ แต่เสน่ห์ของมันต่างกัน จริงอยู่ที่ว่าถ้ามี program ใครๆก็สร้างสรรค์งานได้ แต่จินตนาการต่างหากที่สำคัญ ถ้าคุณมีเครื่องมือพร้อม ระบบการใช้งานชั้นยอด แต่ไม่มีจินตนาการ หรือไม่รู้จักวิธีการถ่ายทอดจินตนาการนั้นๆ เครื่องมือเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์ เปรียบเสมือนยานยนต์ที่มีสมรรถนะเพรียบพร้อม แต่ไม่มีคนขับที่มีความสามารถพอที่จะดึงเอาคุณสมบัติเหล่านั้นออกมาใช้สร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน

ชิ้นที่เลือกมานี่เป็นความชอบส่วนตัวโดยแท้ 555+ ไม่มีเหตุผลอื่นใด เนื่องจากช่วงนี้ชอบการวาด illustration เป็นชีวิตจิตใจ ชอบลายเส้นที่พริ้วไหวให้ความรู้สึกแบบ organic แบบนี้มากๆ ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม อาจเป็นเพราะอารมณ์พาไป 555+ ความเรียบง่ายของการใช้สีที่ค่อนข้างจำกัดทำให้งานดูไม่ขาดหรือเกิน (ในความรู้สึกส่วนตัว) บางอันอาจดูโล่งตา แต่ในความโล่งนั่นคือความพอดี หากเติมอะไรลงไปอาจทำลายความสมดุลของภาพรวมเหล่านั้นได้

ว่าแล้วก็คงจะต้องตั้งหน้าตั้งตาฝึกวาดกันอย่างจริงจังสักที ... (ถ้ามีเวลา oTL)

No comments:

Post a Comment